Χρήσιμα έντυπα

Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (ΑΔΥΜ): πρέπει να είναι συμπληρωμένο (και στις δύο σελίδες) και να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Παιδιάτρου.

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών/τριών στην Α΄ Τάξη για το σχολικό έτος 2020-21

Αίτηση-Δήλωση Γονέα για το Ολοήμερο: μαζί με τη δήλωση συμπληρωμένη, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης εργασίας και των δύο γονέων (ή βεβαίωσης ταμείου ανεργίας).